Тим ће у школској 2023/24. години радити у следећем саставу:

Ред. бр.ИМЕ И ПРЕЗИМЕРАДНО МЕСТОЗАДУЖЕЊА
1.Чавић ЈадранкапсихологПредседник, записничар
2.Драгана КеркезНаставник математикечлан
3.Мелита Фејешнаставник музичкогчлан
4.Каталин Молнаручитељчлан
5.Милан БубуљНаставник физичког и физичког и здравствен ог васпитањачлан
6.Владимир Дејановићдиректор школечлан
7.Мирјана Миливојевићсекретарчлан

У току школске године Тим планира да одржи 4 састанака са следећим дневним редом:

Ред.бр.ПЛАНИРАНЕ СЕДНИЦЕДНЕВНИ РЕД
1.Септембар 2023.Конституисање Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације у школској 2023/24. години Презентација Плана рада за школску 2023/24. годину
2.Децембар 2023.Остваривање планираних активности и текућа питања
3.Фебруар 2024.Остваривање планираних активности и текућа питања
4.Јун 2024.Евалуација рада Тима на крају школске 2023/24. године План рада Тима за школску 2024/2025. годину

Тим ће имати састанке по потреби у току школске године. На почетку школске године размотриће се све планиране  активности.

Акциони план тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

ЗадациАктивностКритеријум успехаОдговорна особаНосиоци активностиВреме реализације
1. Успостављање превентивног радаПојачана дежурства наставника сваког радног данаБрој дежурних наставникаДиректорДиректорТоком школске године
Прва недеља посвећена развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитостиСмањење насилног понашања међу ученицимаКоординатор Тима, директорТим за заштиту, директорПрва недеља септембра
Правила понашања остају истакнута на видним местима у свим учионицамаУвид у чињенично стањеКоординатор Тима  Одељењске старешинеТоком школске године
Доследно примењивање правила понашања и предузимање мера при кршењу истихБрој облика насиљаПсихологОдељењске старешине    Током школске године
Орагнизовање радионица које имају за циљ превенцију насилног понашањаСмањење насилног понашања међу ученицимаПсихологОдељенске старешине, психолог  Током године
 Разредне старешине на првом часу прочитају ученицима како се насиље дефинише и шта подразумеваСмањење насилног понашања међу ученицимаПсихологРазредне старешинеПрви час у школској години
 Коришћење едукативних материјала са националне платформе „Чувам те“ за запослене, родитеље и ученике.Увид у чињенично стањеСви запослениДиректорТоком године
2. Непосредна укљученост ученикаИзрада едукативних паноа/плакатаСмањење насилног понашања међу ученицимаПсихологОдељенске старешине2. и 3. квартал
 Организација активности у току „Дечије недеље“ у спортском духу. У оквиру Дачје недење организовање активности за упознавање ученика са дечијим правима и правилима понашања у школи, вршњачка едукација Ученичког парламентаИзвештај о реализацији Дечје недељеПсихологСви учитељи, наставници, психолог, директор, Ученички парламентПрва недеља октобра  
Организовање предавања за ученике на тему: Насиље, злостављање и занемаривање -дефинисање и распознавањеРазвијање свести о распознавању ових облика понашањапсихологМуп КикиндаПо договору
Вођење евиденције о проблемима међу ученицима у разреду и начину њиховог превазилажењеЗаписнициПсихологОдељенске старешинеТоком школске године
Одржавање нивоа укључености ученичког парламента у заштити од насиљаИзвештај о раду парламентаПсихологЧланови ученичког парламентаТоком школске године
Дан лепих речи, порука и загрљајаПобољшање квалитета међуљудских односапсихологОсобље школефебруар
3.  Примена посебног протокола за заштиту деце од насиљаКонтинуирано евидентирање случајева насиља и подношење извештајаПедагошка документација  ПсихологНаставно особље  Током школске године
Моја школа- школа без насиљаИзвештај о реализацијиНаставници предметне наставеНаставници предметне наставеДруго полугодиште
4. Развијање подстицајне средине у школиОрганизовање маскенбал игранке поводом краја 1. полугодиштаИзвештај са игранкеПсихологТим за безбедност1.полугодиште У зависности од ситуације са пандемијом
Пројекција филма за ученике од 1. до 4. разреда и за ученике од 5. до 8.разреда током Дечије недељеИзвештај о реализацијиМилица Међаши, Гордана НоваковићСтручно веће разредне наставе, разредни старешина 8. разредаОктобар