Принципи образовања и васпитања подразумевају  поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства. Образовне установе у Србији  негују отвореност, сарадњу, толеранцији, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету. Посвећене су основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог.

Посебна пажња се посвећује превенцији и заштити од насиља у школама и континуирано се ради на оснаживању установа образовања и васпитања за превентивни рад и поступање у случају сумње или сазнања на насиље или дискриминацију.

Прописане су процедуре поступања школа у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања, а свака установа има Тим за превенцију насиља који се бави превентивним радом и реагује у случају насиља.

Насиље је комплексан феномен који се захтева адекватан одговор не само васпитно-образовних установа, већ и других релевантних институција и породице. Поред унапређивања капацитета образовног система за превентивно и интервентно поступање, пружање саветодавне подршке установама у решавању конкретних ситуација насиља преко мреже просветних и спољних сарадника и просветних инспектора, успостављена је међуресорна сарадња са другим институцијама које делују у овој области.

У циљу спречавања насиља и дискриминације у школама покренута је Национална платформи „Чувам те“ https://cuvamte.gov.rs/ на којој ученици, родитељи и наставници могу да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.