ИСТОРИЈА ШКОЛСТВА У БАНАТСКОЈ ТОПОЛИ   
 istorijat skole DSCN5010 

ОШ „Братство-јединство“ на­ла­зи се у Банатској Тополи, селу 20 километара југоисточно од Кикинде, у Војводини. Ово је мултикултурална средина у којој живе припадници српске и мађарске нације. Већ вековима ова два народа живе не само један поред другога, него живе заједно. Многобројни мешовити бракови довели су до стапања културних идентитета у једну нову, непроцењиву вредност.

 

Иако село има свега око 800 становника, на овим просторима посвећује се велика пажња културном животу и образовању. Тако да можемо рећи да школство у нашем месту има традицију дугу преко 150 година.

 

Шко­ла у Банатској Тополи је осно­ва­на 1863. го­ди­не. Нaстaвa се првoбитнo извoдилa у сeoскoj бoгoмoљи, кoja сe нaлaзилa нa мeсту дaнaшњe црквe. На месту где је данас лоцирана, школа се налази од 1914. године, а данашњи изглед школска зграда је добила 1976. године великом реконструкцијом и доградњом новог дела зграде са фискултурном салом.

 

Шкoлa je у свojoj дугoj трaдициjи мeњaлa лoкaциjу. Вишe путa je мeњaлa нaзив. Рaдилa je пoд oкриљeм двa рaзличитa крaљeвствa и jeднe рeпубликe. Meњaлa je jeзик нa кoјима сe изводила нaстaвa (нeмaчкoм, мaђaрскoм и српскoм).

 

 ДАНАШЊИ ИЗГЛЕД ШКОЛЕ

DSCN5006 DSCN5002

Школа се налази у центру места Банатска Топола, а стара је 90 година. Зграда је саграђена од тврдог материјала, а адаптирана је 1987. године, тако што се до старе школске зграде доградила фискултурна сала са пратећим просторијама (две свлачионице), канцеларија за наставнике (зборница), канцеларија за директора, две учионице, једна школска радионица (две припремне просторије) и маштаоница. Од те године се све наставне и друге просторије налазе под једним кровом.

 

У старом делу зграде су четири учионице, кухиња и санитарни чвор. Школа има фискултурну салу са потребним пратећим просторијама и просечно је снабдевена одговарајућом опремом. Школска радионица располаже потребним намештајем и солидним бројем комплета алата за обраду дрвета, метала и папира.У свим просторијама је одговарајући намештај и све расположиве просторије су у функцији учионица. Кабинета и специјализованих учионица немамо, јер су просторне могућности веома ограничене.

 

Школа поседује рачунарски кабинет, у ком је смештено 6 рачунара и сви рачунари су повезани у мрежу. Постојећа наставна средства су смештена у ормарима и распоређена по учионицама. Школа поседује школску библиотеку са скромним фондом књига, које су смештене у просторији наменски за то опремљеној (мај 2005. године), али нема библиотекара, тј. особу која је задужена за евидентирање и сређивање постојећег фонда књига и за издавање књига ученицима и наставницима. На тај начин постојећи књишки фонд није искоришћен ваљано.

 

Школска кухиња нам служи и као трпезарија због малог броја деце, а задовољава хигијенске услове. У све просторије у школи је уведено централно грејање. Школа поседује и ограђено двориште са уређеним теренима за фудбал и кошарку, као и врт-парк са доста зеленила, парковског дрвећа и са летњиковцем.

 

У шко­ли је данас за­по­сле­но 24 рад­ни­ка од ко­јих 18 чи­не на­став­нич­ки ко­лек­тив. Због малог броја ученика настава у нижим одељењима се одвија у два комбинована oдељења и то први и трећи разред у једној комбинацији, и други и четврти разред у другој. Настава се за све ученике одвија у једној, преподневној смени.

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 5

Week 19

Month 111

All 4636

Facebook

Посетите нашу страницу: